2007/Jan/29

...อ่านเจอใน..นิราศนรินทร์...เห็นมีนกเยอดีค่ะ... นกแก้วจับกิ่งแก้ว กอดคอน
กลพี่กอดแก้วนอน แนบเนื้อ
นางกวักนกกวักจร จับกวัก ไกวแม่
หลงว่ากรนุชเกื้อ กวักให้เรียมตาม
๘๖. นางนวลจับแมกไม้ นางนวล
นวลนุชแนบเรียมควร คู่แคล้ว
เบญจวรรณจับวัลย์พวน พันโอบ ไม้แม่
แลว่าวัลย์กรแก้ว กอดอ้อมเอววัลย์
๘๗. โนรีสีชาดย้อม ระยับแดง
นกขะมิ่นชมพูแสง แสดผ้า
ปนแปลกนึกนางแปลง สไบเปลี่ยน
เย็นห่มแสดสีฟ้า ฝ่ายเช้าเคยชม
๘๘. แขกเต้าตามคู่เต้า แขกสมร มาฤา
ถามข่าวนุชแหนงจร จับไม้
สัตวาสุวาวอน วานหน่อย นกเอย
บอกสมรเรียมไห้ให้ ข่าวน้องมาแถลง
๘๙. เสนาะเสียงสุโนกร้อง ระงมวัน
สาลิกามาปัน เหยื่อป้อน
นางนกกระสรวลสันต์ สมเสพ
คือนุชแนบโอษฐ์อ้อน แอบให้เรียมโลม

http://board.dserver.org/n/naturegates/00000214.html ความคิดเห็น